Στη Nissos το σύνολο των μετοχών της Κορρές

Στη Nissos το σύνολο των μετοχών της Κορρές

05/07/2018

Η «Κορρές» ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε την 5.7.2018 η καταχώρηση της Nissos Holdings (CY) LTD στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου 345.902 κοινών ονοµαστικών μετοχών, τις οποίες αφορούσε το δικαίωµα εξαγοράς του Προτείνοντα, που ασκήθηκε.

Ως εκ τούτου, η Nissos και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισµένα µε αυτόν κατέχουν σήµερα συνολικά 13.586.500 µετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας.

Δείτε επίσης: