Ξανά στην κερδοφορία η ΦΑΓΕ- Αποεπένδυση από Elbisco και ΒΙΣ

Ξανά στην κερδοφορία η ΦΑΓΕ- Αποεπένδυση από Elbisco και ΒΙΣ

13/06/2018

Στην κερδοφορία επέστρεψε η ΦΑΓΕ το 2017, εμφανίζοντας κέρδη ύψους 7,25 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 12,38 εκατ. το 2016, ενώ αποεπένδυσε από τις εταιρείες ΒΙΣ και Elbisco.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 143,4 εκατ. ευρώ πέρυσι σε σχέση με τα 152,8 εκατ. το 2016 ενώ ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της μειώθηκε στα 605 άτομα (31/12/2017) από 632 άτομα που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2016.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η Εταιρεία πούλησε το σύνολο των μετοχών που κατείχε στις εταιρείες Βις και Elbisco με ζημία €50 η οποία καταγράφηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017, η ΦΑΓΕ προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €10.000 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με έκδοση 3.401.360 νέων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μία και στην συνέχεια σε ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση των ανωτέρω μετοχών και επιστροφή του ποσού αυτού σε μετρητά στο μέτοχό της που πραγματοποιήθηκε εντός του 2018 ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το ποσό υφίστατο ως υποχρέωση.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό €100.007,04 διαιρούμενο σε 34.016 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,94 ευρώ η κάθε μια.


Πηγή: reporter.gr

Δείτε επίσης: