Όλες οι αλλαγές που φέρνει το φετινό Ε1

Όλες οι αλλαγές που φέρνει το φετινό Ε1

19/04/2018

Σημαντικό αριθμό τροποποποιήσεων περιέχει το νέο έντυπο Ε1, το οποίο δημοσιεύθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε σχέση με το αντίστοιχο της περασμένης χρονιάς. Με τη βοήθεια του φοροτεχνικού και μέλους της διαρκούς επιτροπής για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Αντώνη Μουζάκη, αποκωδικοποιούμε τις σημαντικότερες από αυτές.

Οι κωδικοί 049-050

Μία από τις σημαντικότερες και αναμενόμενες αλλαγές, είναι αυτή που αφορά σε όσους παρουσιάζουν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, όπως επισημαίνει στα Φορολογικά Νέα ο κύριος Μουζάκης. «Αφορά στην ενεργοποίηση του κωδικού 049 και την προσθήκη του αντίστοιχου κωδικού 050 στο πεδίο Συζύγου/Μ.Σ.Σ.», διευκρινίζει.

Ο κωδικός σχετίζεται με τη δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ούτως ώστε να κατοχυρωθεί το έμμεσο αφορολόγητο.

Ατομικά από κάθε σύζυγο το ποσό των δαπανών

Ο Αντώνης Μουζάκης επισημαίνει, ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1005/2017, το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. «Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Δηλαδή, ο ένας σύζυγος καλύπτει το αφορολόγητο του άλλου συζύγου σε περίπτωση που ο δεύτερος δεν έχει τις φορολογικά απαραίτητες δαπάνες. 
Στο σημείο αυτό να μνημονεύσουμε ότι η μείωση του φόρου αφορά όσους έχουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και δεν αφορά τους φορολογούμενος με άλλες πηγές εισοδήματος».

Τι συμβαίνει εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο

Συμπληρώνει ότι σε περίπτωση κατά την οποία, δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της κλίμακας που ακολουθεί, ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).

Διατήρηση μείωσης του φόρου

Για να διατηρήσει τη μείωση φόρου, ο κύριος Μουζάκης διευκρινίζει, ότι ο φορολογούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσεις δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες κλπ. Το ελάχιστο ποσό των αποδείξεων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (σε ευρώ) - Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με ηλεκτρονική συναλλαγή και μέσα πληρωμής με κάρτα (Προοδευτική εφαρμογή)
·        1-10.000 10%

·        10.000,01-30.000 15%

·        30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ

Ποιοι εξαιρούνται της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

-Φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω

-Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω

-Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

-Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.(υπό τις προϋποθέσεις) που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Εξαιρούνται επίσης:

-Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, (με την επιφύλαξη διατάξεων του νόμου).

-Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

-Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

-Φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ.

-Φορολογούμενοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους.

-Φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

-Υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

-Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Καταργείται η έκπτωση για ιατρικές δαπάνες

Όπως τονίζει ο κύριος Μουζάκης, το 2017 έπαψε να ισχύει η έκπτωση που αφορά στη συλλογή αποδείξεων από ιατρικές δαπάνες. «Το έντυπο Ε1 εναρμονίστηκε με τις διαταγές του φορολογικού νόμου με αποτέλεσμα στο έντυπο Ε1 του έτους 2017 να καταργηθεί ο αντίστοιχος κωδικός 051-052», προσθέτει ο φοροτεχνικός.

Προσθήκη του κωδικού 007-008

Επιπλέον επισημαίνει ότι στην πρώτη σελίδα του εντύπου, προστέθηκε ο κωδικός 007 – 008. Ο κωδικος αυτός εξετάζει, εάν ο φορολογούμενος φιλοξενεί φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση, εξαιρουμένων των προστατευόμενων.

Πίνακας 5 – Στοιχεία ακινήτων

Σε ό,τι αφορά τον πίνακα 5 αναφορικά με τα στοιχεία ακινήτων, έχει προστεθεί για την κύρια κατοικία, το πεδίο του Ταχυδρομικού Κώδικα, κωδικός 208, ώστε να γίνεται ευκολότερα ο εντοπισμός της τιμής ζώνης του ακινήτου. 

Κωδικός 429-430 για τα εισπραττόμενα χρηματικά ποσά

Στην τελευταία σελίδα του Ε1 υπάρχει πλέον ένας νέος κωδικός, ο οποίος αφορά εισπραττόμενα χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη. Πρόκειται για τον κωδικό 429 - 430.

forologikanea.gr

Δείτε επίσης: