Τιτάν: Αγορά 3.100 ιδίων μετοχών

Τιτάν: Αγορά 3.100 ιδίων μετοχών

18/04/2018

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι την 17/4/2018 προέβη  σε αγορά, μέσω της Alpha Finance,  2.601 κοινών και 499 προνομιούχων ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 21,17 ευρώ για τις κοινές  και 17,30 ευρώ για τις προνομιούχες και  συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 55.061,15 και ευρώ 8.632,70 αντίστοιχα, σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Δείτε επίσης: