ΕΥΑΘ: Αύξηση 32,05% στα καθαρά κέρδη το 2017

ΕΥΑΘ: Αύξηση 32,05% στα καθαρά κέρδη το 2017

30/03/2018

Σε 16,45 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της ΕΥΑΘ για το 2017, από 12,45 εκατ. ευρώ το 2016, σημειώνοντας αύξηση 32,05%. Την ίδια ώρα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της επιχείρησης παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός και διαμορφώθηκε σε 73,4 εκατ. ευρώ έναντι 73,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,17%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 30,14 εκατ. έναντι € 29,50 εκατ. το 2016, σημειώνοντας αύξηση 2,2%.

Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα € 24,9 εκατ. έναντι € 21,77 εκατ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 14,52%.

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 16,45 εκατ. έναντι € 12,45 εκατ. το 2016, αύξηση της τάξεως του 32,05%.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 29,51 εκατ. έναντι € 26,50 εκατ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 11,36%.

Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,47% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 69%, λόγω των αυξημένων προβλέψεων που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 65,2 εκατ., αυξημένα κατά 15%,

Το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40,656 εκατ., διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονταν την 31.12.2017 σε € 162,4 εκατ.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 30%, λόγω επίτευξης υψηλότερων επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις.

Δείτε επίσης: