Αυξήθηκαν τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος κατά το 2017

Αυξήθηκαν τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος κατά το 2017

02/03/2018

Σύμφωνα με την Έκθεση της ΑΑΔΕ για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων, σωρευτικά για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 47.563.703.115,18 €, ελαφρώς αυξημένα κατά 0,09% (ήτοι 45,13 εκ. €) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου τα έσοδα ανήλθαν σε 47.518.573.244,29 €.

Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 43,36% των συνολικών φορολογικών εσόδων και οι έμμεσοι φόροι στο 56,64%. Τα ποσοστά συμμετοχής των άμεσων και έμμεσων φόρων στα συνολικά έσοδα της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε 45,96% και 54,04%, αντίστοιχα.

Η συμμετοχή των έμμεσων φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα, σε σχέση με τους άμεσους φόρους, είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

Tα συνολικά έσοδα από άμεσους φόρους (ΚΑΕ 0000) για το έτος 2017 είναι μειωμένα κατά 5,57% σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του έτους 2016, ήτοι διαμορφώθηκαν σε 20,62 δις € το 2017 έναντι 21,84 δις € το 2016.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα

Η ως άνω αναφερόμενη μείωση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα (ΚΑΕ 0100) κατά 3,04% (ήτοι 406,23 εκ. €) το 2017 διαμορφώθηκε κυρίως από τη μείωση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120) κατά 497,57 εκ. € και από τον φόρο από τις ειδικές κατηγορίες φόρων και προσόδων (ΚΑΕ 0140) κατά 48,93 εκ. €, και από την αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110) κατά 141,24 εκ. €.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα φυσικών προσώπων

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΚΑΕ 0110), τα οποία αποτελούν το 64,07% των συνολικών εσόδων από φόρους στο εισόδημα το έτος 2017 αυξήθηκαν κατά 1,73% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήτοι έχουν διαμορφωθεί σε 8,31 δις € έναντι 8,17 δις €.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος (ΚΑΕ 0111) ανέρχονται σε 1,59 δις € το έτος 2017 έναντι 1,54 δις € το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,17%.

Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εισπραττόμενο με τη μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0112) αυξήθηκαν κατά 14,69% το 2017 και διαμορφώθηκαν στα 581,79 εκ. € έναντι 507,27 εκ. το 2016. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συντελεστών της οφειλόμενης προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις εισπραττόμενο με μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0113) διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το έτος 2016 και πιο συγκεκριμένα, αυξήθηκαν κατά 1,21% και διαμορφώθηκαν σε 5,38 δις € το έτος 2017 έναντι 5,31 δις € το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι η παρακράτηση του φόρου από μισθούς και συντάξεις υπολογίζεται με τη νέα αυξημένη κλίμακα του ν.4387/2016 από τον Μάιο του 2016, γεγονός που επηρεάζει την είσπραξη των εν λόγω εσόδων μόνο για το τελευταίο οκτάμηνο του έτους 2016 ενώ επηρεάζει το σύνολο του έτους 2017 οδηγώντας στην παρατηρούμενη αύξηση. Αναφορικά με τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα (πλην μισθών και συντάξεων) εισπραττόμενο με τη μορφή παρακράτησης (ΚΑΕ 0115) μειώθηκαν κατά 7,28% και διαμορφώθηκαν σε 708,28 εκ. € το έτος 2017 έναντι 763,92 εκ. € το έτος 2016. Τέλος, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα που αναλογεί σε εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς (άρθρο 13, ν.2238/1994) (ΚΑΕ 0114) αυξήθηκαν κατά 13,06% με το ποσό να ανέρχεται στα 58,25 εκ. € το έτος 2017 έναντι 51,52 εκ. € το έτος 2016.

Έσοδα από φόρους στο εισόδημα νομικών προσώπων

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (ΚΑΕ 0120), εμφανίζονται μειωμένα κατά 12,54% το 2017 σε σύγκριση με το 2016, ήτοι διαμορφώθηκαν σε 3,47 δις € το έτος 2017 έναντι 3,97 δις € το προηγούμενο έτος.

Αναλυτικά, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΚΑΕ 0121) μειώθηκαν κατά 27,99% και διαμορφώθηκαν σε 759,2 εκ. € το έτος 2017 έναντι 1,05 δις. € το προηγούμενο έτος. Επίσης, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0122) μειώθηκαν κατά 7,81% και διαμορφώθηκαν σε 1,95 δις € το έτος 2017 έναντι 2,12 δις € το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εταιριών, κοινοπραξιών κ.τ.λ. (άρθρο 7 του ν. 2065/92 και άρθρα 10, 64 του ν. 2238/1994) (ΚΑΕ 0128) μειώθηκαν κατά 38,92% και διαμορφώθηκαν σε 185,52 εκ. € έναντι 303,75 εκ. €, ενώ τα έσοδα από τον φόρο στο εισόδημα εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ. που εισπράττεται με μορφή προκαταβολής (ΚΑΕ 0129) αυξήθηκαν κατά 11,54% το έτος 2017 και διαμορφώθηκαν στα 399,12 εκ. € έναντι 357,83 εκ. € το έτος 20162.

Δείτε επίσης: