Από 1η Φεβρουαρίου οι νέες μετοχές ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ-ΕΛΒΑΛ

Από 1η Φεβρουαρίου οι νέες μετοχές ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ-ΕΛΒΑΛ

29/01/2018

Την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που θα προκύψουν από την συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία εγκρίθηκε τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά τη συγχώνευση, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 146.344.218,54 ευρώ και διαιρείται σε 375.241.586 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία. Οι νέες μετοχές που θα εισαχθούν θα είναι 273.961.959.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών έχει ως εξής:

-Κάθε μέτοχος της ΧΑΛΚΟΡ ("Απορροφώσα") θα ανταλλάσσει μία (1) Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,38 ευρώ η κάθε μια που κατέχει στην Απορροφώσα, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.

-Κάθε μέτοχος της ΕΛΒΑΛ ("Απορροφωμένης") θα ανταλλάσσει 0,0987220346164922 μετοχές ονομαστικής αξίας €3,91 η κάθε μία που κατέχει στην Απορροφωμένη, με μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας €0,39 ευρώ η κάθε μία.

Η Συγχώνευση εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία καταχωρίστηκε την 30/11/2017 στο Γ.Ε.ΜΗ. Περαιτέρω, σύμφωνα με την άνω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίθηκε και η τροποποίηση, μεταξύ των άλλων, και του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά στην κατά τα ανωτέρω μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας σε "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από "ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" και του διακριτικού της τίτλου σε "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε." από "ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.".

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της Συγχώνευσης (οι Νέες Μετοχές) παρατίθενται στην ενότητα 4.8 "Διαδικασία Διάθεσης Νέων Μετοχών" του Εγγράφου.

Το Έγγραφο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 29-01-2018 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.halcor.com, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr. Επίσης, το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών.

Δείτε επίσης: