Tέλος οι επιστροφές φόρου - Σε εφαρμογή οι αυτόματοι συμψηφισμοί

Tέλος οι επιστροφές φόρου - Σε εφαρμογή οι αυτόματοι συμψηφισμοί

14/06/2017

Σε αυτόματους συμψηφισμούς των χρηματικών ποσών που δικαιούνται να εισπράξουν από το Δημόσιο τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις πρώτα με τις οφειλές τους προς την εφορία και εν συνεχεία με τυχόν χρέη τους και προς τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να προχωρούν, σε συνεργασία με τις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την εξόφληση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4446/2016, τις οποίες θέτει άμεσα σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών.

Βάσει των διατάξεων αυτών, οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες θα ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

α. Θα αναζητούν αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISnet αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας ακόμη κι αν τα προς πληρωμή ποσά είναι χαμηλότερα από 1.500 ευρώ, που είναι το όριο πάνω από το οποίο προβλέπεται κανονικά η υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το σύστημα ΤΑΧΙSnet δεν θα εκδίδει αποδεικτικό ενημερότητας λόγω ύπαρξης οφειλής του δικαιούχου προς τη Φορολογική Διοίκηση, ληξιπρόθεσμης ή μη, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εξόφληση της απαίτησης του ιδιώτη θα υποβάλλει αίτημα αυτοδίκαιου συμψηφισμού της οφειλής του προς το Δημόσιο με την απαίτησή του από αυτό. Τα αιτήματα για τους συμψηφισμούς θα πρέπει να διαβιβάζονται από τις υπηρεσίες πληρωμών προς τις αρμόδιες ΔΟΥ μόνο με ηλεκτρονικά μέσα από τις 3 Ιουλίου και μετά.

β. Θα απαιτούν από τους δικαιούχους των χρηματικών ποσών την προσκόμιση αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρις ότου υπάρξει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των υπηρεσιών πληρωμών με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, οπότε τα αποδεικτικά αυτά θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα.
Τα παραπάνω προκύπτουν από τα όσα αναφέρονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε και απέστειλε πρόσφατα σε όλα τα υπουργεία ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης. Αντίστοιχες διαδικασίες ακολουθούνται πλέον και στις περιπτώσεις πληρωμών επιστροφών φόρου. Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος που προκύπτουν από τα πιστωτικά εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων θα καταβάλλονται αφού προηγουμένως συμψηφιστούν με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμες. Στην ουσία πολλά από τα ποσά των επιστροφών φόρου εισοδήματος θα «κατάσχονται» από τις ΔΟΥ για την πρώιμη εξόφληση όλων των δόσεων του ΕΝΦΙΑ του έτους 2017!

Σχετικά με τη διαδικασία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων (Χ.Ε.), στην εγκύκλιο του κ. Χουλιαράκη επισημαίνονται, ειδικότερα, τα εξής:

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο, καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. Συνεπώς, για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εξοφλείται χρηματικό ένταλμα (Χ.Ε.) χωρίς την ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης και αναζητείται αυτεπάγγελτα. Προς τούτο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πιστοποιεί και παρέχει δυνατότητα πρόσβασης στις σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

Διαδικασία συμψηφισμού
Κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, ακόμη και στις περιπτώσεις κάτω των 1.500 ευρώ κατά τις οποίες δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, πρέπει να ελέγχεται η τυχόν συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού. Σε περίπτωση οφειλών του δικαιούχου προς το Δημόσιο θα γίνεται αυτοδίκαιος συμψηφισμός από την οικεία ΔΟΥ.

Ασφαλιστική ενημερότητα
Δεν επιτρέπεται να εξοφλείται Χ.Ε. χωρίς την ύπαρξη ασφαλιστικής ενημερότητας από τον εκάστοτε φορέα κύριας ασφάλισης του δικαιούχου. Η ασφαλιστική ενημερότητα αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης και αναζητείται αυτεπάγγελτα. Ωστόσο, μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών διεπαφών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) με το πληροφοριακό σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να προσκομίζεται από τον δικαιούχο του Χ.Ε. Ασφαλιστική ενημερότητα θα χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τις 31.12.2016 υπηρεσίες των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών φορέων οι οποίες λειτουργούν πλέον ως υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ δεν δύναται να διενεργηθεί συμψηφισμός με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Λοιπά θέματα εξόφλησης
– Η σειρά προτεραιότητας ικανοποίησης των δικαιούχων ληπτών του προϊόντος του Χ.Ε. είναι: Ελληνικό Δημόσιο, ασφαλιστικοί οργανισμοί, κατάσχοντες/εκδοχείς κατά χρονολογική σειρά πρωτοκόλλου της οικονομικής υπηρεσίας.
– Ο δικαιούχος ενημερώνεται αυτόματα από το ΟΠΣΔΠ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το Μητρώο Δικαιούχων του ΟΠΣΔΠ έχει ενημερωθεί με τα σχετικά στοιχεία του δικαιούχου) για την πίστωση του τραπεζικού του λογαριασμού.

Πηγή:Ελεύθερος Τύπος

Δείτε επίσης: